Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University

Publication Frequency :Twice a year (1st issue January – June, 2nd issue July – December)

Amount of Articles Published: 8 articles per issue

ISSN: 2228-8929 (Print)
ISSN: 2821-9678 (Online)

Aims and Scope: The Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University provides a platform for lecturers, researchers, and students both inside and outside Nakhon Pathom Rajabhat University, with the aims of promoting academic article, research article, and book review in the fields of Humanities and Social Sciences.

Call for paper for Vol.14 (2567)

2022-10-07

          "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารปีที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2567) วารสารปีที่ 14 ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
           ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ส่งฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Vol. 12 No. 1 (2022): Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University

                    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2565) อัดแน่นไปด้วยบทความคุณภาพ เริ่มต้นจากบทความแรกของ รวีย์วรรณ จันทร์เกื้อ วัจนกรรมการเชิญชวนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในรายการ “Foodwork” รายการที่ออกเสาะหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ปรุงอาหาร ออกอากาศทางช่อง Thai PBS บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ถ้อยคำว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานของ ฐิญารัตน์ คำเมือง ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการทำงาน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิภาพรรณ เจนสันติกุล กับบทความเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสหกิจทางรัฐประศาสนศาสตร์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่นักศึกษาฝึกสหกิจต้องเผชิญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คือ สถานประกอบการยกเลิกการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน และรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไปพระชลญาณมุนี กับบทความเรื่อง พระสงฆ์กับการสร้างสันติภาพ ช่วยให้คำตอบกับเราได้ว่าความขัดแย้ง ความรุนแรงมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการใดในการคลี่คลายปมปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้เกิดสันติภาพในที่สุดธงชัย แซ่เจี่ย ทำให้เราได้รู้จักกับพื้นที่ออนไลน์สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย ที่ชื่อ “อาจารย์ไหวมั้ย” ตลอดจนยังได้ทราบถึงปัญหาที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยต้องเผชิญในสังคมปัจจุบัน ในบทความ “อาจารย์ไหวมั้ย”: พื้นที่ออนไลน์เพื่อสุขภาวะทางจิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยภูมิปัญญาในการรักษาโรคของแต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์และความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ วราภรณ์ วิชญรัฐ ได้นำเสนอภูมิปัญญาในการรักษาโรคของพื้นที่ภาคอีสานที่เรียกว่า พิธีรำผีแถนหรือผีฟ้า ในบทความ พิธีบำรุงขวัญและบำบัดโรคด้วยพิธีผีแถนหรือผีฟ้า ในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เมทินา อิสริยานนท์ และคณะ ทำการถอดบทเรียนสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อหาปัจจัยสำคัญของการเกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ส่งผลให้ชุมชนดังกล่าวเกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ในบทบาทและกลไกการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณฤภัค อาขวานนท์ ได้สร้างสรรค์งานแสดงออกแบบท่าเต้น ผสมผสานกับท่ารำในนาฏศิลป์ไทย โดยมีที่มาจากเรื่องราว อารมณ์ของนางสำมนักขาหนึ่งในตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ การออกแบบการแสดงนี้ถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือผ่านบทความ เรื่อง เสี้ยวสำมนักขา : การสร้างนาฏกรรมร่วมสมัยจากวรรณคดีไทย

Published: 30-06-2022

View All Issues