องค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา

ผู้แต่ง

  • ศุภวิชช์ วงษ์พลบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  • พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  • ปฏิธรรม สำเนียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

คำสำคัญ:

การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, องค์กรนวัตกรรม

บทคัดย่อ

องค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยมีการปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทั้งทางด้านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ การหาวิธีการใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายขององค์กรที่เป็นเลิศ ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา และการประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานและสถานศึกษาต้องนำมาศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์มากมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้เรียน ได้รับการยอมรับจากองค์กร ชุมชน และสังคม

References

กีรติ ยศยิ่งยง. (2552). องค์การแห่งนวัตกรรมแนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิภาภรณ์ พึ่งรศ. (2548). ปัญหาและความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานองค์การ คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี). (2565). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

วิเชียร วิทยอุดม. (2553). ภาวะผู้นำ (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.

Denti, L. & Hemlin, S. (2012). Leadership and innovation in organizations: A systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16(3) (2012): 1-20.

Jung, D., C. Chow and A. Wu. (2003). The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings. The Leadership Quarterly, 14(4/5) (2003): 525-544.

Jung, D., Wu, A., & Chow, C.W. (008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs’ transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly, 19 (2008): 582–594.

Somech, A. (2006). The Effects of Leadership Style and Team Process on Performance and Innovation in Functionally Heterogeneous Teams. Journal of Management, 32(1) (2006): 132-157.

เผยแพร่แล้ว

06/30/2023