จริยธรรมผู้แทนขายมีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน

ผู้แต่ง

  • รัตนา ชัยกัลยา -

คำสำคัญ:

จริยธรรมผู้แทนขาย, คุณภาพความสัมพันธ์, โรงพยาบาลเอกชน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาจริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน (2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมผู้แทนขายกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน และ (3) เพื่อวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนของจริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise

            ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31 –35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท และมีประสบการณ์การทำงาน 4-6 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จริยธรรมผู้แทนขายที่ส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน มากที่สุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม และด้านความยุติธรรม และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ได้ดังนี้

คุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน = 1.415 + 0.225 ด้านความซื่อสัตย์ + 0.162 ด้านคุณธรรม + 0.225 ด้านความยุติธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2564). ภาพรวมธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทย และแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. เข้าถึงได้จาก http://www.thaivi.org/ธุรกิจ-healthcare

Adnan, A., Saher, N., Naureen, H., Qureshi, S., & Khan, N. Y. (2013). What shapes ethical behavior of sales team? A case study of banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(1), 424-442.

Athanasopoulou, P. (2009). Relationship quality: A Critical literature review and research agenda. European Journal of Marketing, 43(5/6), 583-610.

Bansal, H. S., Taylor, S. F., & James, Y. S. (2005). Migrating to new service providers: Toward a unifying framework of consumers' switching behaviors. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(1), 96-115.

Chen, M. F., & Mau, L. H. (2009). The impacts of ethical sales behaviour on customer loyalty in the life insurance industry. The Service Industries Journal, 29(1), 59–74.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Elango, B., Paul, K., Kundu, S.K. and Paudel, S.K. (2010). Organizational ethics, individual ethics, and ethical intentions in international decision-making. Journal of Business Ethics, 97(4), 543-561.

Evans, K. R., McFarland, R. G., Dietz, B., &, Jaramillo, F. (2012). Advancing sales performance research: A focus on five under researched topic areas. Journal of Personal Selling and Sales Management, 32(1), 89-106.

Hansen, J. D., & Riggle, R. J. (2009). Ethical salesperson behaviour in sales relationships. Journal of Personal Selling & Sales Management, 29(2), pp. 151–166.

Hazrati, S. S., Zohdi, M., Zohdi, M. H., Seyedi, S. M., & Dalvand, M. R. (2012). Examining impacts of the salesperson’s ethical behavior on the customer’s satisfaction, trust and commitment. African Journal of Business Management, 6(14), 5026-5033.

Jones, D. L. (2000). A determination of interpersonal interaction expectations in international buyer-seller relationships (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University.

Román, S., & Munuera, J. L. (2005). Determinants and consequences of ethical behavior: An empirical study of salespeople. European Journal of Marketing, 39(5-6), 473–495.

Singh, R. (2008). Relational embeddedness, tertius iungens orientation and relationship quality in emerging markets. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20(4), 479-492.

Veloutsou, C., Saren, M., & Tzokas, N. (2002). Relationship marketing, what if. European Journal of Marketing, 36(4), 433-449.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28