แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ชนะใจ ต้นไทรทอง -
  • วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

คำสำคัญ:

รถอาร์วี, แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วี, แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับรถอาร์วี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทย ตลอดจนแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วี เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล (Netnography) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 5 คน ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพของการการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วี (SWOT Analysis) เพื่อนำมาวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยเมทริกซ์ TOWS ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วีในประเทศไทยยังน้อย ด้วยข้อจำกัดด้านการขับขี่ จุดจอดรถค้างแรม และราคารถอาร์วีที่มีราคาสูงสวนทางกับกระแสความต้องการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วีของนักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากรถอาร์วีมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องเดินทางร่วมกับบุคคลแปลกหน้า ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยรถอาร์วี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arlt, W. G. (2013). The second wave of Chinese outbound tourism. Tourism Planning & Development, 10(2), 126-133.

Blichfeldt, B.S. & Mikelsen, M. (2016) Grand Parenting and Holidaying. 4th interdisciplinary Tourism Research Conference: 230-234, 24-29 May 2016. Bodrum, Turkey. Caravanning Queenland.(n.d.). Types of recreational vehicles.Retrieved from http://www.caravanqld.com.au/products-services/rv-types.aspx

Carson, D. & Schmallegger, D. (2011). Drive tourism: A view from the road. In: B. Prideaux&D. Carson (Eds.), Drive Tourism: Trends and emerging markets. Advances in Tourism (pp. 358-368). Routledge.

Cigna. (2020). Health and Wellness Travel Next New Normal. Retrieved September 30, 2019, From https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel/covid19-cigna-travel-next-newnormal[in Thai] Cohen, L. & Manion, L. 1994. Research Method in education. (4thed). New York : Routledge.

Crompton, J. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(1), 408-424.

Dann, G. M. S. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism

Dinhopl, A., & Gretzel, U. (2016). Selfie-taking as touristic looking. Annals of Tourism Research, 57, 126-139.

Ece, D. & Oktay, E. (2019) Determination of Trailer Park Criteria in Rural Areas. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. Journal homepage:www.jotags.org

Hardy, A., Hanson, D. &Gretzel, U. (2012). Online representations of RVing neo- tribes in the USA and Australia. Journal of Tourism and Cultural Change, 10(3), 219-232.

Hardy, A. & Gretzel, U. (2011) Why we travel this way: an exploration into the motivations of recreational vehicle users. In B. Prideaux & D. Carson (Eds.), Drive Tourism: Trends and’ Emerging Markets (pp. 194–209).Routledge.

Houghton, M. (2018). Why camping is rising in popularity, especially among millennials. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/monicahoughton/2018/04/16/why-camping-is-rising-in-popularity-especially-among-millennials/

Hung, K. & Lu, J. (2016). Active living in later life: An overview of aging studies in hospitality and tourismjournals. International Journal of Hospitality Management, 53, 133–144.

Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing? The strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264.

Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in online.Journal of Marketing Research, 39(1), 61-72.

Kristina, S. (2020). Holidays at home - Camping and glamping as a part of domestic tourism: An overview and analysis of camping (and in particular luxury camping) as an alternative form of domestic tourism in the time of the coronavirus. IUBH Discussion Paper Tourism & Hospitality. 6(2020) http://hdl.handle.net/10419/225520.

Liu, Z.G, & Zhang, T.T. (2020). Layout Planning Methods of Tourism Road Considering Tourism Value and Traffic Demand. In International Conference on Transportation and Development 2020 (pp. 186-200).American Society of Civil Engineers.

Lucivero, M. (2012) Camping and open-air tourism: an opportunity for sustainable tourism in CoastalAreas.retrieved fromhttps://core.ac.uk/download/pdf/301203678.pdf

Mao,Y.W. & Philip, L. P.(2014).Chinese recreational vehicle users in Australia: A netnographic study of tourist motivation. Tourism Management 43 (2014) 22-35

Ministry of Tourism and Sport. (2013).Tourist Attraction Management: Facilities and Physical Composition, Report. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Nuntramas, P., Ruanthip, K., & Laosamrit, J. (2020). Tourists’ Behavior in New Normal After Covid 19 Retrieved September 30, 2019 From https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_450 เจาะพฤติกรรมท่องเที่ยวใน_New_Normal_เมื่อโควิดทำชีวิตเปลี่ยน_31_08_63.pdf

Pearce, P. L., Wu, M-Y., De Carlo, M., & Rossi, A. (2013). Contemporary experiences of ChinesetouristsinItaly: an on-site analysis in Milan. Tourism Management Perspectives, 13(7), 34-37. https://doi..org/10.1016/j.tmp.2013.04.001

Pearce, P.L. & Wu,M.-Y.(2017). A mobile narrative community: Communication among senior recreationalvehicle travellers. Tourist Studies, 18(2), 194-212.

Prideaux,B. & Carson,D. (2015) Drive tourism: Trends and Emerging Markets (pp.358-368). Routledge.Publisher of Humanities, Social Science & STEM Books.

Przemyslaw, G. & Katarzyna, P. (2020) Tourist attractions amd the location of campsites in Western Australia.Tandfononline.com: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1828308

Rogerson, C.M. & Rogerson, J.M. (2020). Municipal caravan parks in south Africa: geography, managementand planning. Bulletin of Geography. Socio-economic Series,49(49): 109-124. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0027

United Nations World Tourism Organization. (2021, 10 February). The impact of Covid-19 on tourism :What was and what will be?Webinar, UNWTO Insights Series. Retrieved 23 April 2021 from https://www.unwto.org/event/the-impact-of-covid-19-on-tourism-what-was-and-what-will-be

Ruangkalapawongse, A & Ruangkalapawongse, S. (2020). Guidelines to Increase Potential of Tourist Attraction and Tourism Logistics Management Development in Nakhon Pathom Province. Dusit Thani College Journal.[in Thai], 14 (1), 31-52.

Viallon, P. (2012). Retired snowbirds. Annals of Tourism Research, 39(4), 2073-2091

Wong, J. & Law, R. (2003). Difference in shopping satisfaction levels: a study of tourists in Hong Kong.Tourism Management, 24(4), 401-410

Wu, M-Y.&Pearce, P. L., (2014). Chinese recreational vehicle users in Australia: a netnographic study of tourist motivation. Tourism Management Perspectives, 43, 22-35.

Xuefeng, Y., Zhenggang, G., Li, M., Qiang, W., Xusheng, L., Shuo, X. (2021) The Influence od Travel Expectation Theory on RV Travel Consumption Decision. E3S Web of Conference 251,01094. http://doi.org/10.1051/e3sconf/202125101094

Zhang, G. (2012). Chinese outbound tourism: present situation, future trend and some hints. In Paper presented at the EMSIG research workshop on Chinese outbound tourism. Research, 4(4), 184-194

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28