กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในยุคความปรกติใหม่ (New Normal)

ผู้แต่ง

  • เทพภวัน เทียนเจริญ -
  • ไชยนันท์ ปัญญาศิริ

คำสำคัญ:

อุตสาหกรรมการพิมพ์, วิสาหกิจการพิมพ์, กลยุทธ์การเติบโต, ดิจิทัล ดิสรัปชั่น, ความปรกติใหม่

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอธิบายรูปแบบการขยายธุรกิจขององค์การผ่านกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อศึกษาสภาพการแข่งขันและการปรับตัวในระดับองค์การ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของดิจิทัล ดิสรัปชั่น และ ความปรกติใหม่ (New Normal) และ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ภายใต้บริบทของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการทำกลุ่มสนทนา (Focus Group) กับผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 13 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย

            ผลการวิจัยพบว่า ในสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ามกลางบริบทของความปรกติใหม่ และ ผลกระทบจาก ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีการปรับใช้กลยุทธ์การเติบโตในรูปแบบต่างๆครอบคลุมทั้ง 1)กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด (Intensive Growth Strategy)  2)กลยุทธ์การเติบโตด้วยการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผ่านการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (Integrative Growth Strategy) และ 3)กลยุทธ์การเติบโตที่กระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นๆ (Diversification Growth Strategy)

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์หลักๆที่มาจากผลการวิจัยมีดังนี้ 1)การมุ่งประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี และ การมีฐานคติ หรือ โลกทัศน์ (Mindset) ของผู้บริหารและบุคคลากรที่ตอบรับต่อกระแสโลกดิจิทัล และ วิถีชีวิตยุคความปรกติใหม่  2)การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการร่วมกัน ในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและกลุ่มการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการผนึกพลังร่วม (Synergy) และ  3)เทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการการพิมพ์จำเป็นต้องนำมาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดในอนาคต ควรต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าจะสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าและตลาดใหม่ๆในอนาคตได้

 

คำสำคัญ: อุตสาหกรรมการพิมพ์, กลยุทธ์การเติบโต, ดิจิทัล ดิสรัปชั่น, ความปรกติใหม่

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ. (2561). การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0. วารสารวิชาการ กสทช.

สุชาติ เล็บนาค. (2558). ปริมาณคือพระเจ้า เมื่อมีคนดู-คนอ่าน ก็ขายได้. วารสารราชดำเนิน, 16-19.

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ. (2563). กกร. หั่น GDP ปี 64 ลงอีก จาก 0.5-2.0 % เหลือ 0.0-1.5 %

ภายใต้ปัจจัยโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐ ส่งออกขยายตัว 8.0-10.0 % เงินเฟ้อคงที่ 1.0-1.2 %. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2565, จาก https://fti.or.th/2021/07/07/กกร-หั่น-gdp-ปี-64-ลงอีก-จาก-0-5-2-0-เห/

Agarwal, R., & Thiel, M. (2014). World class sustainable product innovation: a case study. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5-6), 397-408.

Ahmed, S., & Ashfaq, A. (2013). Impact of Advertising on Consumers’ buying behavior through Persuasiveness, Brand Image, and Celebrity endorsement. Global media journal, 6(2), 149.

Asonye, C. (2020). There’s Nothing New about the “New Normal”. Retrieved August 19, 2020, from https://www.weforum.org/agenda/2020/06/theres-nothing-new-about-this-new-normal-heres-why/

Christensen, Clayton M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

Oxford Learner’s Dictionaries. (2021). Disruption. Retrieved January 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disruption?q=Disruption

Robbins, S. P., Coulter, M., & Vohra, N. (2009). Introduction to Management and Organizations. Management 10th Edition. Pearson Education: Publishing Prentice Hall Publications, 2-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28