เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันธนาคารไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋, จิราภา ชาลาธราวัฒน์, ภัทรพร ล้ำเลิศ, สุธิดา พาลึก, อมรสตรี พลศรีลา

19-34

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

วิจิตรา แซ่ตั้ง, นุสรา แสงอร่าม, ชิดชนก วงศ์เครือ, กัญญารัตน์ ไชยสงคราม

35-51

รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ฉัตรวิไล รัตนเขื่อน, ณพิชา โรจนธนธร, ณัฐกานต์ แก้วใส, พิมพ์วิภา สิทธิจันทร์

63-91