อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์.053 885800
โทรสาร.053 885809

บรรณาธิการ

ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน
Phone Tel: +66(0)966973069

 

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณิช จันทร์สอง
Phone Tel: +66(0)650560896