Announcements

แบบฟอร์มการนำส่งบทความ JMSC

ผู้เขียนสามารถนำส่งบทความโดยใช้แบบฟอร์มการนำส่งบทความ JMSC ตาม link ดังนี้
https://shorturl.asia/5hWx2

ผู้เขียนสามารถส่งบทความต้นฉบับที่มีการจัดรูปแบบตามรายละเอียดที่วารสารฯ กำหนด ตาม link ดังนี้
https://shorturl.asia/Wl75e

การพิจารณารับบทความ

2023-02-21

วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร มีนโยบายพิจารณาบทความ หรือข้อเขียนของนักวิชาการบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่อง
กับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานตามที่วารสารวิทยาการจัดการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะ
ไม่คำนึงถึงสถานที่ ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เปิดรับ
บทความวิจัย (Researh article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทต่าง ๆ

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์

2023-02-15

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการให้กับวารสารฯ วารสารวิทยาการจัดการ เพิ่งเริ่มต้นปีที่ 1
ขณะนี้กำลังดำเนินการเป็นฉบับที่ 2 (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
ตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้วารสารฯ ของเรามีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 3 ท่าน
(สามารถนำไปใช้ประกันคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรได้)