วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และอัพโหลดวารสารในเดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม และอัพโหลดวารสารในเดือนธันวาคม

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภท บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article) 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่เสริมสร้างองค์ความรู้และมีคุณภาพทางวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอ้างอิง การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดยให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญสำหรับแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่าบทความดังกล่าวเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธ ในลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับบทความ มีวิธีการประเมินแบบ Double-blind review ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงทำให้วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับยอมรับจากวงการวิชาการ