ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์


เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยลงรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้ ระบบได้มีการเผยแพร่ของวารสารที่เหมาะสำหรับห้องสมุดที่ให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems)