เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
  • วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ผู้แต่ง กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงไปในช่องเอกสารการส่งบทความเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

 
1. จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
- ไฟล์บทความรูปแบบ Word (สกุล .doc หรือ .docx)
[คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มรูปแบบบทความ]
[คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์]
- ไฟล์บทความรูปแบบ PDF (สกุล .pdf)
- แบบฟอร์มนำส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร [คลิกดาวน์โหลดนำส่งบทความ]

2. ส่งไฟล์เอกสารทั้ง 3 ฉบับ ผ่านระบบ TCI Thaijo เข้ามาที่วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามขั้นตอนในเอกสาร ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่ระบบ TCI

3. เมื่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้รับไฟล์บทความเข้ามาในระบบแล้ว
บรรณาธิการจะเป็นผู้ตรวจสอบในขั้นแรกว่าบทความดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารฯ หรือไม่ และจะแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบ (หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร จะต้องขอปฏิเสธการเข้าร่วมตีพิมพ์)

4. หากบทความเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ บรรณาธิการจะเป็นผู้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับบทความดังกล่าว และประสานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน

5. เมื่อได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการ วารสารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียนบทความ โดยมีระยะเวลาให้ผู้เขียนบทความแก้ไขและส่งบทความกลับคืนมายังกองบรรณาธิการ วารสารฯ ภายใน 1 สัปดาห์

6. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบทความและการจัดหน้าบทความ

7. กองบรรณาธิการวารสารฯ อัพโหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ ในระบบ TCI Thaijo
- เล่มที่ 1 (ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน) อัพโหลดวารสารในเดือน มิถุนายน
- เล่มที่ 2 (ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) อัพโหลดวารสารในเดือน ธันวาคม