ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล                 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ        รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย                 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน                                     รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ ไชยาโส                รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ผลประสริฐ     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7. อาจารย์ ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

8. อาจารย์ ดร.ฐาณิญา อิสสระ                        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

9. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อิสสระ            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรเวิทย์ รักชาติ    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13. อาจารย์ ดร.ทิิพย์พธู กฤษสุนทร               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14. อาจารย์ ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่