ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง


หากสนใจส่งวารสารนี้ สามารถอ่านขอแนะนำในหน้า About the Journal สำหรับนโยบายหัวข้อวารสาร รวมถึงแนวทางผู้เขียน ผู้แต่งจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการ 

วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม มีระบบการพิจารณากลั่นกรองบทความโดยผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 3 ท่าน

1. การพิจารณารับบทความและขอบเขตเนื้อหาของบทความที่รับตีพิมพ์
วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร มีนโยบายพิจารณาบทความ หรือข้อเขียนของนักวิชาการบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานตามที่วารสารวิทยาการจัดการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เปิดรับบทความวิจัย (Researh article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทต่าง ๆ [คลิก > แบบฟอร์มนำส่งบทความ]

2. รายละเอียดการส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาลงตีพิมพ์ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการจัดพิมพ์ [คลิก > รูปแบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ]

2.1 การส่งบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ให้พิมพ์ลงกระดาษ
ขนาด A4 ควรมีความยาวประมาณ 10 - 20 หน้า ระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งหน้า ได้แก่ ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา มีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 14 Point และระยะห่างระหว่างบรรทัดของบทความเท่ากับ 1 (Single space)

2.2 การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบ APA 7th Edition (American Psychological Association, 7th Edition)

2.3 ผู้เขียนนำส่งเอกสารบทความ โดยรับรองว่าบทความที่นำส่งเป็นผลงานของผู้เขียนเองไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างเสนอให้วารสารอื่นพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ ตามลิงค์ https://shorturl.asia/5hWx2 และ
จัดรูปแบบบทความ ตามลิงค์ https://shorturl.asia/Wl75e

2.4 ผู้เขียนนำส่งไฟล์ดิจิทัล มีนามสกุล .pdf และนามสกุล .doc หรือ
.docx ตามรูปแบบรายละเอียดที่วารสารกำหนด

2.5 รูปภาพที่ใช้ประกอบในบทความ นามสกุล .jpg โดยมีความละเอียด 300 Pixel / Fligh resolution ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500 KB
[คลิก] รายละเอียดเพิ่มเติม 
ส่งมาที่ กองบรรณาธิการ โดยผ่านระบบ TCI - ThaiJo ของวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร