วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร ดำเนินการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชีและการเงิน การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

ISSN 2821-9821 (Print)

ISSN 2821-9562 (Online)

 

การพิจารณารับบทความ

2023-02-21

วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร มีนโยบายพิจารณาบทความ หรือข้อเขียนของนักวิชาการบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่อง
กับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานตามที่วารสารวิทยาการจัดการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะ
ไม่คำนึงถึงสถานที่ ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เปิดรับ
บทความวิจัย (Researh article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทต่าง ๆ

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์

2023-02-15

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการให้กับวารสารฯ วารสารวิทยาการจัดการ เพิ่งเริ่มต้นปีที่ 1
ขณะนี้กำลังดำเนินการเป็นฉบับที่ 2 (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
ตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้วารสารฯ ของเรามีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 3 ท่าน
(สามารถนำไปใช้ประกันคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรได้)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023)

กรกฎาคม - ธันวาคม 

ISSN 2821 - 9821 (Print)

ISSN 2821 - 9562 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

สาเหตุและผลกระทบจากการเติบโตของเงินหยวน

เจษฎา เพชรเฟื้องฟ้า, คมศิษฎ ชติกศุภเศรณ, ปฏิพงศ์พล อ้นสุวรรณ, แทนคุณ ศิวพรประทาน, ภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง, คมกริช โสภาเนตร, วาสนา ศิลาเกษ

53-72

A Management in a New Era with a Pure Mind

Sirikiat Ratchusanti, Phathranit Kitthitinan, Kusuma Seedapeng, Jermkhuan Ratchusanti, Panida Sattayopat, Mathana Inchai, Sudarat Saengkeaw, Siroch Tanratanakul, Suphanit Chansong

73-82

ดูทุกฉบับ