Information For Readers


ขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่วารสารนี้ โดยใช้ลิงก์ลงทะเบียนที่ด้านบนของโฮมเพจสำหรับวารสาร การลงทะเบียน จะทำให้ผู้อ่านได้รับข้อความผ่านอีเมลสำหรับวารสารฉบับใหม่แต่ละฉบับ ซึ่งการอนุญาตให้วารสารเผยแพร่และสนับสนุนผู้อ่าน วารสารรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การให้คะแนนบทความ

ในการพิจารณาบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องให้คะแนนประกอบการพิจารณาบทความ โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาบทความออกเป็น 10 หัวข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน รวมทั้งสิ้น 50 คะแนน

  1. ความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. ความเหมาะสมของวิธีการดำเนินการวิจัย
  4. ความเป็นที่เชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของการวิจัย
  5. ผลการวิจัย ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีความถูกต้องและชัดเจน แสดงให้เห็นพัฒนาการในสาขาวิชา
  6. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย มีความครบถ้วน สมบูรณ์และมีความชัดเจน มีการอ้างอิงทฤษฎีและเชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  7. การใช้ภาษาเพื่อเรียบเรียงและสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ
  8. องค์ความรู้ใหม่ๆ การนำไปใช้ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ได้จริง สามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ได้
  9. ความเหมาะสมของเอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือและความทันสมัย
  10. การตรวจทานความถูกต้องของการสะกดคำ และรูปแบบการพิมพ์


การสรุปผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา ความหมาย

ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข/แก้ไขเล็กน้อย

 

นำเสนอได้โดยไม่ต้องแก้ไข/ แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีคะแนนรวม 40 คะแนนขึ้นไป

 

ผ่านโดยต้องแก้ไข

 

ให้แก้ไข/ปรับปรุง ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีคะแนนรวม
25 - 39 คะแนน เมื่อผู้วิจัยดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกองบรรณาธิการเป็นผู้ตรวจสอบ

 

ไม่ผ่าน

 

มีหลักฐานการคัดลอก เนื้อหาง่ายเกินไป เนื้อเรื่องไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องมือ/การคำนวณทางสถิติ/การวิเคราะห์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง การพิมพ์ผิดพลาดมากเกินที่จะแก้ไข  ซึ่งสื่อให้เห็นว่าไม่มีการอ่านตรวจทานบทความก่อนส่ง หรือมีคะแนนรวมน้อยกว่า 25 คะแนน