UuW303.jpeg    

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการให้กับวารสารฯ วารสารวิทยาการจัดการ เพิ่งเริ่มต้นปีที่ 1 ขณะนี้กำลังดำเนินการเป็นฉบับที่ 2 (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้วารสารฯ ของเรามีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 3 ท่าน (สามารถนำไปใช้ประกันคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรได้)