LLYcJV.jpg

 

วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร มีนโยบายพิจารณาบทความ หรือข้อเขียนของนักวิชาการบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานตามที่วารสารวิทยาการจัดการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เปิดรับบทความวิจัย (Researh article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทต่าง ๆ