แนวทางการพัฒนา บริษัท TKN จำกัด เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

Main Article Content

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
อภิรดี โนนนอก

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยวิธีการวิเคราะห์หาช่องว่าง การนำเกณฑ์กำหนดของ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม มาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัทที่ได้ดำเนินการสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างที่ เกิดขึ้น และนำเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูล การทบทวน เอกสาร การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท จำนวน 20 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์บริบทองค์กร โดยการใช้ SWOT เพื่อการผลักดันบริษัทให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4


ผลการวิจัยพบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดอย่างดี ในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การเคารพต่อหลักนิติธรรม และการปฏิบัติตามแนวทางสากล องค์กรมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถผลักดันโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้สำเร็จ คือ ด้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โอกาสที่พบ คือ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนใน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภัทรภร โอบอ้อม. (2563). อุตสาหกรรมสีเขียวและโรงงานสีเขียวในประเทศไทย.

[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต]. https://rsuir-

library.rsu.ac.th/handle/123456789/622

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ และปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์. (2565). ความสามารถของ

องค์การด้านสิ่งแวดล้อม: แนวคิดนิยามความสำคัญและแนวทาง

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้

รับการรับรองในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 10(2),

-885.

ศิราณี ศรีใส. (2014). การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสีเขียว. Thai Journal of Public

Health, 44(3), 219-222.

ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์. (2563). รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 9(4),

-1593.

ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์. (2563). แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอุตสาหกรรม

เหล็กไทยสู่ การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน. [วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม]. https://e-research.siam.

edu/kb/the-management-model/#dflip-df_39713/9/

วิไลวรรณ โพนศิริ อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า และพาชิตชนัต ศิริพานิช. (2560).

ทุนองค์กรและความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว.

วารสารสุทธิปริทัศน์, 31(100), 220-233.

พัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต. (2017). แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว: กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด

(มหาชน). [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์]