วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยผลงานของอุรัชชา สุวพานิช และสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ หลักสูตร รองลงมา ได้แก่ สถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และอื่น ๆ ตามมาด้วยผลงานของชัยรัตน์ รอดเคราะห์ เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้งานระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (iThesis) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับ และพึงพอใจหลังการใช้งานระบบบริหารจัดการปริญญา
      จริญญา บุญมามาก และคณะ กับผลงาน เรื่อง การวิเคราะห์ภยานกรสที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องสาปอัปสรา ของภาคินัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภยานกรสที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องสาปอัปสราของภาคินัย 1 ใน 6 เรื่องของนวนิยายแนวสยองขวัญชุด Six Scream กฤษฏ์ น้อยแก้ว และคณะ กับผลงานเรื่อง สันติวิธีเพื่อการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งสร้างศักยภาพในที่ทำงาน โดยนำเอาหลักสันติวิธีที่ยึดตามรูปแบบ Peace Model มาประยุกต์ใช้ จรูญศักดิ์ โกยรัมย์ และคณะ กับผลงาน เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ธารารัตน์ สัญญะโม และคณะ กับผลงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้นำเสนอแนวคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเป็นต้นทุนในการสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมไทยได้อย่างไรบ้างในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิตติทัช เขียวฉะอ้อน กับผลงาน เรื่อง บทบาทสนับสนุนขององค์กรในการช่วยลดภาวะความเครียด ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความเบื่อหน่ายในงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนบทบาทขององค์กรในการช่วยลดภาวะความเครียดของพนักงานนิพนธ์ (iThesis) พินธกร นามดี กับผลงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ

Published: 27-12-2022

Non-Violence Approaches for Conflict Management in Schools

์Nattaporn Somphan, Krit Noikaew, ฺButsaba Chomtee, Wiwat Cheurjit; Reongwit Nilkote

65-78

Performance of Duties According to The Principles of Good Governance and Honesty of The School Administrators

Jaroonsak Koyram, Peerapong Singsuksawas, Pichaya Buttajarn, Porntip Chimpalee, Wiwat Cheurjit

79-88

Local Wisdom and The Development of Thai Society in Thailand 4.0

Thararat Sunyamo, Reongwit Nilkote, Prapassorn Visesprapa, Narisara Krudnak, Surachet Chaiprapathong

89-102