วารสารสังคมพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของวัดสนธิ์ (นาสน) ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม ศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี สังคมศาสตร์ทั่วไป การศึกษา รวมถึงสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และและศาสตร์แห่งการพัฒนา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลหรือองค์กร ทั้งภายในและภายนอกวัด เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย ประเภท บทความวิจัย และ บทความวิชาการ

          บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมพัฒนศาสตร์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

วารสารสังคมพัฒนศาสตร์ มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)*

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 6 No. 2 (2023): July - December 2023

Published: 2023-12-31

THE GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE OPERATION OF COMMUNITY FINANCIAL INSTITUTIONS CASE STUDY BAN KHLONG JANG COMMUNITY FINANCIAL INSTITUTION VILLAGE NO. 4, NABON SUB-DISTRICT, NABON DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT

Onauma Rattanaphan, Jittima Damrongwattana, Boonying Pratum, Damrongphan Jaihoweweerapong, Phramaha Hansa Dhammahaso, Phrakrupalad Adisak Vajirapañño, Phramaha Duangthip Pariyattidhari, Phra Pramote Pantapat, Jaran Sresuk, Thotsaporn Koompai

24-33

KHRUE MOR PI: RITUAL AND BELIEF OF KHRUE MOR PI IN BAN NA TO THAEM, VILLAGE NO.11, NONG HONG SUB-DISTRICT, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

Kanyapad Rattanaphan, Sutira Chairuksa Ngoenthaworn, Jittima Dumrongwattana, Boonying Prathum, Phramaha Hansa Dhammahaso, Phramaha Duangthip Pariyattidhari, Phra Pramote Pantapat, Phra Woot Sumedho, Chakkrit Loeslap, Thotsaporn Koompai

34-43

FISH CRACKER OF DATO : MARKETING PROMOTION GUIDELINES A CASE STUDY OF FISH CRACKER MAKING GROUP IN THE AREA OF BAN DATO COMMUNITY IN LAEM PHO SUB - DISTRICT, YARING DISTRICT, PATTANI PROVINCE

Suhainee smaae , Jittima Damrongwattana, Sutira Chairuksa Ngoenthawor, Chettha Muhammad, Phrakrupalad Adisak Vajirapañño, Phrakhruwinaithon Suriya Suriyo , Phramaha Duangthip Pariyattidhari, Phramaha Weerasak Abhinanadavedi, Phra Woot Sumedho, Sombut Attapimon, Thotsaporn Koompai

44-53

View All Issues